Red de Wieringermeer 
 

Wat heeft Agriport ons tot nu toe gebracht? Die vraag werd maandagavond 11 okt 2021 in de Meerbaak tijdens de inspraakavond “Grootschalige kracht”, gesteld.

Ongetwijfeld zullen er een paar positieve kanten aan Agriport zitten, voor enkele ondernemers en de Gemeente HK. Maar heel veel zaken zijn niet zo positief als ze vaak voorgesteld worden, neem nou de volgende punten.

Natuur en landschap

750 tot 1000 ha goede landbouwgrond, van het weidse open polderlandschap is verloren gegaan. Dit landschap  is verworden tot een landschap van kassen, schuren, bedrijfsgebouwen en  hyperscale datacenters.

Op deze voormalige poldergrond groeit niets meer, geen boom, geen gras, geen gewas, geen bloem. Insecten kunnen daar niet meer leven en vogels niet meer foerageren.

Werkgelegenheid

Het positieve is, dit alles heeft ook werkgelegenheid opgeleverd maar voor wie?  Voor glastuinbouwbedrijven wordt gesproken over  6 arbeidsplaatsen per ha, dat is meer dan de oorspronkelijke landbouw op zou leveren. Maar om wat voor arbeidsplaatsen gaat het? Hoofdzakelijk eenvoudig werk waarvoor duizenden buitenlandse werknemers worden aangetrokken.

De werkgelegenheid voor datacenters bedraagt minder dan 5 fte per ha, (volgens J. Kranenburg op de 1e bijeenkomst Omgevingsvisie over grootschalige kracht in Nieuwe Niedorp zijn dit 125 fte op 28 ha gerealiseerd terrein van Google ).

De gemiddelde werkgelegenheid op een bedrijfsterrein in Nederland is 7,5 fte per ha. , dus zowel de kassen als de datacenters leveren minder werk op dan een regulier bedrijfsterrein.

Huisvesting arbeidsmigranten

De duizenden arbeidsmigranten, aangetrokken door de glastuinbouw op Agriport, moeten ergens wonen. Huizen in de dorpen worden opgekocht en voor veel geld verhuurd als huisvesting voor de buitenlandse werknemers, (vaak voor absurd hoge prijzen). Deze woningen zijn dus niet meer beschikbaar voor de reguliere markt, zoals onze jeugd die graag in de polder wil blijven wonen.

Aangezien de vraag naar woonruimte voor deze arbeidsmigranten zo explosief gestegen is, is er ondanks de bouw van een Arbeidsmigranten hotel op Agriport, en oa de verbouw van verschillende bedrijfspanden op de reguliere industrie terreinen nog steeds een groot tekort aan woonruimte voor deze mensen. Is het dan reëel om Agriport nog verder te laten groeien en zo het woonruimte tekort te laten toenemen?

Voor de andere werknemers op Agriport, zowel in de glastuinbouw als in de datacenters, is niet bekend hoeveel van deze mensen in HK wonen en zo bijdragen aan de lokale economie.

Verkeer

Alle mensen, werkzaam in en op Agriport, moeten van huis naar werk en weer terug reizen, nu al zie je dat de verkeersdrukte van en naar, en in de dorpen van de Wieringermeer zelf enorm is toegenomen, en dat de inwoners daar niet gelukkiger van worden. Ook vinden op de buitenwegen  meer ernstige ongelukken plaats.

Milieu

Koelwater, restanten koelwater (van oa drinkwater) wordt door datacenters op het oppervlakte water geloosd. Dat bevat anti-corrossie middelen en anti-microbiële reinigingsmiddelen. Die zijn niet echt milieuvriendelijk.  

Warmte, De datacenters dragen door uitstoot van zeer veel restwarmte, opgewekt door (duurzame elektriciteit van windmolens) direct bij tot een verhoging van de temperatuur van de atmosfeer.

CO2-emissie

De 1000 ha kassen draaien nog steeds voor een groot deel op aardgas. Dat levert veel uitstoot van CO2 op.

Energie

Datacenters gebruiken enorme hoeveelheden energie, Microsoft heeft afspraken met Vattenfall dat zij de halve opbrengst van het duurzame windmolenpark in de Wieringermeer geleverd krijgen. Google heeft soortgelijke afspraken elders in het land. Groene energie die niet meer beschikbaar is om huishoudens van stroom te voorzien, en deze kan ook niet meer ingezet worden voor toenemende vraag voor o.a. de elektrische mobiliteit.

Onvoorstelbare grote hoeveelheden van deze duurzame energie gaan verloren in de vorm van restwarmte, opgewekt in datacenters.

Daarnaast vreet de verlichting van de kassen en de terrein verlichting van de datacenters, de nodige energie. Dit alles in de tijd waarin de burger gevraagd wordt zuinig met energie om te gaan, zijn huis beter te isoleren, de kachel wat lager te zetten, led verlichting te gebruiken, noem maar op.

Lichtvervuiling.

Dit gebeurt zowel door kassen als datacenters. Kassen mogen 4% licht blijven uitstoten, maar 4% van ca 750Ha kassen is ruim 30 ha. Dus er mag zonder probleem ruim 30 ha lichtvervuiling zijn.

Daarnaast verlichten de  datacenters hun gehele terrein permanent met lampen voor bewaking.

Horizon vervuiling.

Het terrein ten oosten van de A7  van Abbekerk tot Middenmeer wordt volgebouwd met datacenters, loodsen en kassen. Ook aan de westkant van de A7 dreigt dit dicht gebouwd te worden door de voorgenomen bouw van tenminste 2 nieuwe datacenters (van Microsoft).

De vraag die gesteld moet worden is:

Wegen de voordelen die een zeer beperkt aantal ondernemers op en van Agriport hebben, en de inkomsten die de gemeente met deze activiteiten genereert, op tegen alle hierboven  genoemde nadelen?

En wat is er tot nu toe gecompenseerd aan natuur of landschap?

Zou het niet beter zijn om pas op de plaatst te maken, achterom te kijken en te zeggen, dit is niet wat wij wilden. Het is genoeg, stop verdere uitbreiding van Agriport en Datacenters.

 


Aan het gebruik van deze website kunnen geen rechten ontleent worden, op foto's en documenten kunnen auteursrechten rusten.
Wij trachten al het materiaal met toestemming van de rechthebbende te plaatsen, mocht u ongevraagd iets tegenkomen op deze site waarvan u de rechthebbnede bent wilt u dan contact met ons opnemen
?